Johtaminen ja reaaliaikaiset tiedot

tietojärjestelmien erityispiirteet

Johtaminen toimii välineenä, kun yrityksen asetetut tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan. Erityisen huomioitavaa on, että johtaminen ei kohdistu pelkästään tähän hetkeen, vaan sillä pyritään vaikuttamaan myös siihen millaiseksi yrityksen tulevaisuus muodostuu.

Yleisesti ottaen yrityksen johtaminen on ihmisten ja asioiden johtamista. Näitä kahta tekijää ei voida käytännössä erottaa, vaan menestyvässä liiketoiminnassa tarvitaan molempia. Siksi myös hyvinvointiyrityksen johtamista tulee voida tarkastella eri näkökulmista, kuten strategisen, operatiivisen ja varsinkin ihmisten johtamisen näkökulmista.

Tavoitteenamme on toimivat hyvinvointimarkkinat ja myönteinen kuluttajakokemus sekä pysyvien muutosten aikaansaaminen. Ota meihin yhteyttä.

Hyvinvointialalla palvelu on palvelua ihmiseltä ihmiselle

Yksityisellä hyvinvointialalla sekä sosiaali- ja terveysalalla ihmisten johtaminen erityisesti korostuu. Hyvinvointi on palvelua ihmiseltä ihmiselle. Johtaminen ja johtamisjärjestelmät ovat menestyksekkään yritystoiminnan kulmakiviä.

Autamme yrityksiä selventämään omat vahvuutensa ja toimintakulttuurinsa. Näkökulmia, joita johtamisjärjestelmissä tarkastellaan ovat mm:

  • Tavoitteellisen toiminnan johtaminen
  • Asiakasarvon tuotannon johtaminen
  • Palveluketjujen johtaminen
  • Operatiivinen ja strateginen johtaminen

Vastuullinen johtaminen

Johdon perustehtäviä on pitkällä aikavälillä yritystoiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen sekä lyhyellä aikavälillä päivittäisen toiminnan toteuttaminen niin, että toiminta on tuloksellista ja kannattavaa. Vastuullinen johtaminen tarkoittaa kokonaisvaltaista vastuullisuutta ja tulosodotusten riittävän pitkää aikajännettä. Vastuullinen johto vaikuttaa yrityskulttuuriin ja päätökset nojautuvat yrityksen arvoihin.

Eettinen johtaminen tarkoittaa tuloksellisen toiminnan yhdistämistä yrityksen sosiaaliseen vastuuseen eli onko yritys aidosti ihmisiä ja heidän työpanostaan arvostava työpaikka. Eettisyys on myös ympäristövastuun kantamista, joka näkyy mm. palveluiden ja niihin liittyvien tuotteiden elinkaaren huomioimista.

Uusien ansaintalogiikoiden ja toimintamallien luominen on tärkeää nykyisessä hyvinvointialan murrosvaiheessa. Yrityksen kaikkien ihmisten tulisi toimia siten, että toimintaa kehitetään jatkuvasti ja myönteisesti asennoituen. Ei jäädä tulee makaamaan ja odoteta hallituksen tai johtoryhmän kriisipäätöksiä.

Johtamisjärjestelmiä on monenlaisia

Johtamisjärjestelmiä on monenlaisia ja ne ovat keskeisiä johtamisen työvälineitä. Niitä tarvitaan sekä organisaation omien sisäisten tavoitteiden (toiminnan suunta, tehostaminen ja seuranta), että ulkoisten tavoitteiden (laatu) saavuttamiseksi. Johtamisjärjestelmän tarkoitus on varmistaa yrityksen strategian toteutumisen. Tehokas johtamisjärjestelmä strategian että organisaatiorakenteeseen irroittamaton osa.

Autamme mielellämme, mikäli haluat kehittää yrityksesi johtamismenetelmiä ja työhyvinvointia. Ota meihin yhteyttä.

Kirjoittaja KHT, Dosentti Tarja Pietiläinen, Tampere